Imák

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.


Az imádság 11 szabálya

Fulbert Steffensky hamburgi teológus az „Imprimatur” című folyóiratban keresztény tanácsokkal kívánta segíteni imaéletünket. Ilyesféleképp:

 1. Határozzuk el magunkat, hogy újra kezdjük az imádkozás tanulását. Szerény elhatározásunk arra is szorítkozhat, hogy esténként például egy zsoltárt vagy egy imakönyvben talált esti imát mondunk, vagy a Szentírásból néhány percig olvassunk, és gondoljuk át.
  .
 2. Legyen ennek az imának megállapított ideje. Esetleg valamihez kötött ideje.
  .
 3. Legyen megszokott helye, illetve testhelyzete. Ne lefekvés után az ágyban.
  .
 4. Ne attól tegyük függővé az imánkat, hogy van-e rá időnk!
  .
 5. Az imát ne tekintsd „lelki fürdőnek”. Az ima sokszor jóleső, de máskor „munka”. Sőt, néha unalmas és száraz.
  .
 6. Légy hálás Istennek, ha elhatározásodhoz sikerült – még, ha kis hibával is – hűnek maradnod.
  .
 7. Az ima és elmélkedés nem napunk, életünk munkánk átgondolása. Az más. Az ima csendes ráfigyelés Istenre. A Szentírás egy mondatán, a zsoltár egyik költői képén keresztül. Istenre csodálkozni örömünkké válik.
  .
 8. Ami imádságod során megtetszik, írd ki utána a Szentírásból és tanuld meg kívülről. Napközben villamoson, buszon, a volánnál jusson eszedbe.
  .
 9. Ha sehogy se megy az ima egyik nap, akkor se fordítsd másra szokott idejét. Ha egyébre nem telik, legalább legyél nyugodt és csendes.
  .
 10. Ne légy türelmetlen magaddal szemben sem. Erőszakkal nem lehet imádkozni.
  .
 11. Sohase felejtsd Szent Pál szavát: „Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.”(Róm. 8,26)

R.P.


Fő imádságaink

magyarul és latinul, magyarázatokkal

Hiszekegy

Miatyánk

Üdvözlégy


Szombati Szűz Mária ima

Kegyelem tárháza, Mária, anyám!
Terád gondolt lelkem e nap hajnalán.
Kulcsolt kezemet hozzád emelem,
Szívemet, lelkemet neked szentelem.

A Te kedves napod a szombati nap,
Mely Fiad kegyelméből íme, ránk virradt.
Óh, áldd meg azokat, kik szép napodon
Tehozzád sietnek imaszárnyakon.

Óh, ne felejtsd el hát, hogy tied vagyok,
S végtelenemig a tied maradok.
Mivel tied vagyok, én édes Anyám,
Szerető Szívednek legyen gondja rám.

Áldott Szűz Mária, Mennyei Anya,
Bűnbe merült világ védőasszonya!
Halálom óráján, kérlek el ne hagyj,
Hisz te az irgalom Édesanyja vagy.
                                                                 Ámen


A csángó Aranymiatyánk
(párbeszédben elmondott, elmélkedő jellegű népi imádság)
Énekli: Jáki Sándor Teodóz OSB


Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük
és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

A kongresszus ünnepi eseményére készülve imádkozzuk templomainkban hétről hétre ezt az imát. Azzal a vággyal tesszük, hogy egyénileg és közösségileg is közelebb kerüljünk az Eucharisztia titkához és ráhangolódjunk arra a kegyelmi ajándékra, amit a Kongresszus ünnepe által Jézus készített számunkra, nemzetünk, Európa és a világ számára.

Az ima meghív arra, hogy elmélyült lelkiséggel és cselekvő szeretettel készítsük elő az Úr útjait.

Az ima elemzése és nyomtatható változata elérhető ezen a linken.